ذیحسابان همدان
 
قوانین و مقررات مالی. محاسباتی و اداری

 


آقای فرهاد بیاتی

ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  مدیریت بازرگانی

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد اسلامی اراک

سابقه خدمت:  ۲۰سال

آدرس:  همدان، خیابان فرهنگ، اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

كدپستي محل كار:65155163

تلفنهای تماس:همراه 09188110425  و تلفكس  


آقای جواد نائینی

ذیحساب شرکت آب منطقه ای استان همدان

 میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد اسلامی همدان

سابقه خدمت:  سال

آدرس:  همدان، میدان بیمه، شرکت آب منطقه ای استان همدان

كدپستي محل كار: 6515914481

تلفنهای تماس: همراه 09188115001 و تلفكس ۳۸۲۴۰۵۰۱


آقای علی اصغر شاهسوند

ذیحساب اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  مديريت  

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد بروجرد- (ليسانس حسابداري دانشكده امور اقتصادي) 

سابقه خدمت:  ۲۰سال

آدرس:  همدان، چهار راه تختي، ابتداي بلوار شهيد مفتح اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان

كدپستي محل كار:  6514699551

تلفنهای تماس:  همراه ۰۹۱۸۳۰۷۹۸۹۱و تلفكس۳۲512236


آقای حسن پيماني

ذیحساب استانداري همدان

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  مديريت

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد بروجرد - (ليسانس حسابداري دانشكده امور اقتصادي)

سابقه خدمت:  سال

آدرس:  همدان ، انتهاي خيابان شكريه، نبش بلوار بعثت، استانداري همدان

كدپستي محل كار:  6516934851

تلفنهای تماس: همراه 09183198495 و تلفكس ۳۸۲۵۶۰۱۹  


آقای جواد نائینی

ذیحساب سازمان انتقال خون استان همدان

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد اسلامی همدان

سابقه خدمت:  سال

آدرس:  همدان میدان فلسطين روبروي دانشكده مهندسي، سازمان انتقال خون استان  همدان

 كدپستي محل كار:

تلفنهای تماس: همراه 09188115001 و تلفكس ۴243233 


                                       آقای علي اوسط مرادي

 ذیحساب موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي استان همدان

 میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  مديريت

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد بروجرد- (ليسانس حسابداري ) 

سابقه خدمت:  سال

آدرس:  همدان، میدان باباطاهر، روبروي فروشگاه اتكاء، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي استان همدان

كدپستي محل كار: 6518699953

تلفنهای تماس:  همراه 09183144388 و تلفكس ۳4235985

 آقای حسين قدكچي  

ذیحساب اداره كل راه و شهرسازي استان همدان 

میزان تحصیلات:  ليسانس  

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي همدان

سابقه خدمت:  2۳ سال 

آدرس:  همدان، انتهاي سعيديه، اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

كدپستي محل كار: 6516839711

تلفنهای تماس:   همراه                                و تلفكس ۳۸۲۲۱۶۰۵


                                 جناب آقای اسدا... نجفی وثوق

ذیحساب اداره كل اوقاف و امور خيريه استان همدان

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  اقتصاد نظري

محل تحصیل:  دانشگاه اصفهان

سابقه خدمت:  27سال

آدرس: همدان، ميدان بعثت ابتداي كوچه مشكي، اداره كل اوقاف و امور خيريه استان همدان

 كدپستي محل كار: 6515918741

تلفنهای تماس:  همراه 09183132070  و تلفكس ۳8210493


 آقای محمد خداكرمي 

ذیحساب اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان همدان 

 

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت:  سال

كدپستي محل كار: 6515698979

تلفنهای تماس:  همراه 09188131320 و تلفكس ۳۸۲۵4533


آقای محمد خداکرمی

ذیحساب اداره کل امور مالیاتی استان همدان

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت:  سال

آدرس: همدان، خیابان بوعلی روبروی شهرداری، اداره كل امور مالیاتی استان همدان 

 كدپستي محل كار:

تلفنهای تماس:  همراه 09188131320 و تلفكس ۳۸۲۵۷۴۴۴


آقای بهروز فتاحی

ذیحساب اداره كل بهزيستي استان همدان

میزان تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداری

محل تحصیل: دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت:  ۲۵ سال

آدرس: همدان، ميدان جهاد، اداره كل بهزيستي استان همدان

كدپستي محل كار: 6516614563

تلفنهای تماس:  همراه ۰۹۱۸۳۱۶۲۸84 و تلفكس ۳۸260722


                                     آقای علی اصغر شاهسوند

ذیحساب اداره كل پزشكي قانوني استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  مديريت 

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد بروجرد- (ليسانس حسابداري دانشكده امور اقتصادي) 

سابقه خدمت:  ۲۰سال

آدرس:  همدان میدان فلسطين روبروي دانشكده مهندسي، اداره كل پزشكي قانوني استان همدان

كدپستي محل كار: 6518753139

تلفنهای تماس: همراه ۰۹۱۸۳۰۷۹۸۹۱ و تلفكس ۳4220822


آقای جواد طاوه ایی

ذیحساب اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان 

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل:  دانشگاه پيام نور همدان

سابقه خدمت:  22سال

آدرس:  همدان، ميدان باباطاهر، خيابان آتش نشاني، روبروي ديوان محاسبات ، اداره کل تبلیغات اسلامی استان

كدپستي محل كار: 6515535775

تلفنهای تماس: همراه 09188129627  و تلفكس ۳4225454


آقای علی ذوالفقاری

ذیحساب اداره كل ثبت اسناد و املاك استان همدان

 

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  مديريت

محل تحصیل:  دانشگاه تهران

سابقه خدمت:  سال

آدرس:  همدان انتهاي سعيديه، اداره كل ثبت اسناد و املاك استان همدان

 كدپستي محل كار: 6516839751

تلفنهای تماس: همراه  ۰۹۱۸۳۱۶۳۷۵۷  و تلفكس ۳8211004


آقای حسین بیاناتی

ذیحساب اداره كل ثبت احوال استان همدان

 

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت:  سال

آدرس:  همدان، نبش میدان بيمه، اداره كل ثبت احوال استان همدان

كدپستي محل كار:

تلفنهای تماس: همراه  09188121330  و تلفكس ۳8244805


                                      آقای اسدالله نجفي وثوق

ذیحساب سازمان بازرسي استان همدان

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  اقتصاد نظري

محل تحصیل:  دانشگاه اصفهان

سابقه خدمت:  27سال

آدرس:  همدان، خيابان مهديه، سازمان بازرسي منطقه 4 غرب کشور

كدپستي محل كار: 6515535775

تلفنهای تماس: همراه09183132070  و تلفكس ۳۸265519


آقای یونس خزاعی

ذیحساب دادگستری کل استان همدان

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداری

محل تحصیل:  دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت:  ۲۰سال

آدرس:  همدان، خيابان بوعلي، جنب اداره پست، دادگستري كل استان همدان

كدپستي محل كار: 651569388

تلفنهای تماس: همراه ۰۹۱۸۸۱۲۰۳۱۴و تلفكس ۳۸۲۶۶۶۵۴


آقای علی یاری

ذیحساب شركت آبفای استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  اقتصاد (ليسانس حسابداري از دانشكده امور اقتصادي) 

محل تحصیل:  دانشگاه تهران

سابقه خدمت:  17سال

آدرس:  همدان میدان جهاد، خیابان عارف، شركت آب و فاضلاب استان

كدپستي محل كار:6515734353

تلفنهای تماس: همراه ۰۹۱۸۸۱۱۷۸۲۱ و 09182049002تلفكس 38240244

Email: yari85ti@yahoo.com


آقای علي اوسط مرادي

ذیحساب اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  مديريت

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد بروجرد- (ليسانس حسابداري )

سابقه خدمت:  27سال

آدرس: همدان، خيابان هنرستان، اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان همدان

كدپستي محل كار: 6516748785

تلفنهای تماس:  همراه ۰۹۱۸۳۱۴۴۳۸۸و تلفكس ۳8354006


آقای اكبر پاك رخ مقدم 

ذیحساب اداره كل صنعت معدن و تجارت استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  مديريت

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد

سابقه خدمت:  سال

آدرس:  همدان، بالاتر از میدان بعثت، اداره كل صنعت معدن و تجارت استان همدان

كدپستي محل كار: 6516854431

تلفنهای تماس:  همراه                  و تلفكس ۳8240700


آقای جواد طاوه يي

ذیحساب اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل:  دانشگاه پيام نور همدان

سابقه خدمت:  22سال

آدرس: همدان، ميدان جهاد، خیابان عارف، اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان

 كدپستي محل كار: 6515738547

تلفنهای تماس:  همراه09188129627  و تلفكس ۳8278041


آقای جمشيد ميرازي 

ذیحساب اداره كل فني و حرفه اي استان همدان 

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي همدان

سابقه خدمت:  13سال 

آدرس:

كدپستي محل كار: 6518788161

تلفنهای تماس:


آقای بهروز فتاحی

ذیحساب اداره كل گمرك استان همدان

میزان تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداری

محل تحصیل: دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت:  ۲۵ سال

آدرس:  همدان جاده تهران، نرسيده به فرودگاه،  اداره كل گمرك استان همدان

 كدپستي محل كار:

تلفنهای تماس: همراه ۰۹۱۸۳۱۶۲۸84 و تلفكس


آقای یونس خزاعی

ذیحساب اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداری

محل تحصیل: دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت: ۲۰سال

آدرس: همدان، میدان باباطاهر، 18 متری آتش نشانی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

كدپستي محل كار:6518699553

تلفنهای تماس: همراه ۰۹۱۸۸۱۲۰۳۱۴و  تلفكس۳۴228445


آقای حسين بياناتي

ذیحساب اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي استان همدان 

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت:  23سال

آدرس: همدان چهار راه شريعتي ابتداي خيابان آيت الله كاشاني اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي استان همدان

كدپستي محل كار:  6517683611

تلفنهای تماس: همراه  09188121330 و تلفكس ۳۲513327


آقای حسين زارعي كيان

ذیحساب اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان همدان 

 

 

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت:  19سال

آدرس: همدان، خيابان شكريه، روبروي برنامه و بودجه،اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان همدان 

 كدپستي محل كار: 6516754435

تلفنهای تماس:  همراه ۰۹۱۸۸۱۶۸۴۸۶  و تلفكس ۳8387184


آقای نادعلي دهقاني

ذیحساب اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي همدان

سابقه خدمت:  16سال

آدرس: همدان، خيابان پاستور، خيابان ورزش، اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 

 كدپستي محل كار: 6516748178

تلفنهای تماس:  همراه ۰۹۱۸۳۱۴۷۶۵۰ و تلفكس  ۳۸۲۶۰۲۴۸


آقای علی ذوالفقاري 

 ذیحساب اداره كل هواشناسي استان همدان 

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  مديريت

محل تحصیل:  دانشگاه تهران

سابقه خدمت:  سال 

آدرس: همدان، جاده تهران، اداره كل هواشناسي استان همدان

 كدپستي محل كار: 6519999711

تلفنهای تماس:  همراه                                    و تلفكس ۳2569072


آقای مهدي گوهري

معاون ذیحساب اداره كل راه و شهرسازي  استان همدان

 

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت:  20سال

آدرس: همدان، انتهاي سعيديه، اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

 كدپستي محل كار: 6516839711


آقای سيد مسعود هزاوه اي

معاون ذیحساب اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق ليسانس

رشته تحصیلی:  اقتصاد

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي اراك

سابقه خدمت:  17سال

آدرس: همدان، خيابان بوعلي، روبروي شهرداري، اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان همدان

 كدپستي محل كار: 6515698979

تلفنهای تماس:  همراه 09183134585


آقای مهدي حسيني

معاون ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

 

میزان تحصیلات:  فوق ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي همدان

سابقه خدمت:  13سال

آدرس: همدان، خيابان فرهنگ، اداره كل آموزش و پرورش استان همدان 

  كدپستي محل كار: 6516754435

تلفنهای تماس:  همراه09124046128

آدرس ایمیل:      Mh.iacpa@yahoo.com   


 سركار خانم نيلوفر حاتمي 

معاون ذيحساب شركت آب منطقه اي استان همدان 

 ميزان تحصيلات:

رشته تحصیلی:   

محل تحصیل:  

سابقه خدمت:   

آدرس: 

  كدپستي محل كار:  

تلفنهای تماس:   میزان تحصیلات:   


 جناب آقاي حسين بابايي 

معاون ذيحساب سازمان بهزيستي استان همدان 

رشته تحصیلی:   

محل تحصیل:  

سابقه خدمت:   

آدرس: 

كدپستي محل كار:  

تلفنهای تماس: 

 آقای اكبر كيميايي 

معاون ذیحساب اداره کل ارشاد اسلامي استان همدان

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي همدان

سابقه خدمت: 

آدرس: همدان، خيابان تختي، چهار راه تختي، اداره كل ارشاد اسلامي استان همدان 

 كدپستي محل كار: 65155163

تلفنهای تماس:


  

 

 


 آقای امير بختياريان 

معاون ذیحساب اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق ليسانس

رشته تحصیلی:  مديريت

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي همدان

سابقه خدمت:   

آدرس: همدان، انتهاي سعيديه، اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

 كدپستي محل كار: 6516839711

تلفنهای تماس:  


آدرس:  همدان، خيابان جانبازان، اداره كل فني و حرفه اي استان همدان

آدرس:  همدان، خيابان بوعلي، روبروي شهرداري، اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان همدان

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هفتم تیر ۱۳۹۳ توسط علی یاری